Biểu thức có chứa một chữ

Biểu thức có chứa một chữ

Ví dụ: Lan có \(3\) quyển vở, mẹ cho Lan thêm … quyển vở. Lan có tất cả … quyển vở.

\(3 + a\) là biểu thức có chứa một chữ.

- Nếu \(a = 1\) thì \(3 + a = 3 + 1 = 4\); \(4\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

- Nếu \(a = 2\) thì \(3 + a = 3 + 2 = 5\); \(5\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

- Nếu \(a = 3\) thì \(3 + a = 3 + 3 = 6\); \(6\) là một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

Mỗi lần thay chữ \(a\) bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức \(3 + a\).

Nội dung:

Ví dụ: Tính giá trị của biểu thức \(a + 8\) với \(a = 25\).

Giải:

Nếu \(a = 25\) thì \(a + 8 = 25 + 8 = 33\).

Vậy với \(a = 25\) thì giá trị của biểu thức \(a + 8\) là \(33\).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.