Tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó

Bài toán 1: Tổng của hai số là \(96\). Tỉ số của hai số đó là \(\dfrac{3}{5}\). Tìm hai số đó.

                                             Bài giải:

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                        \(3 + 5 = 8\) (phần)

Số bé là:

                        \(96:8 \times 3 = 36\)

Số lớn là:

                        \(96 - 36 = 60\)

                                               Đáp số: Số bé: \(36\) ;

                                                           Số lớn: \(60\).

Bài toán 2: Minh và Khôi có \(25\) quyển vở. Số vở của Minh bằng \(\dfrac{2}{3}\) số vở của Khôi. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển vở?

                                             Bài giải:

Ta có sơ đồ:  

Theo sơ đồ, tổng số phần bằng nhau là:

                        \(2 + 3 = 5\) (phần)

Số vở của Minh là:

                        \(25:5 \times 2 = 10\) (quyển)

Số vở của Khôi là:

                        \(25 - 10 = 15\) (quyển)

                                                Đáp số: Minh: \(10\) quyển vở;

                                                            Khôi: \(15\) quyển vở.

Phương pháp giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số:

Để giải bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số ta có thể làm như sau:

Bước 1: Vẽ sơ đồ biểu diễn hai số đó.

Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau.

Bước 3: Tìm số lớn hoặc số bé:

            Số lớn = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số lớn;

            Số bé = (Tổng : tổng số phần bằng nhau) \( \times \) số phần của số bé.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.