Các bài toán cơ bản về phân số: Tìm một số khi biết giá trị phân số của số đó

Bài toán: Biết \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Hỏi trong rổ có bao nhiêu quả cam?

Nhận xét:

a) \(\dfrac{1}{3}\) số cam trong rổ là:              \(8:2 = 4\) (quả)

    Số cam trong rổ là:                  \(4 \times 3 = 12\) (quả)

b) Ta có thể tìm số cam trong rổ như sau:

            \(8:2 \times 3 = 12\) (quả )

Bài giải

Số cam trong rổ là:

           \(8:2 \times 3 = 12\) (quả )

                                    Đáp số: \(12\) quả cam.

Muốn tìm một số biết \(\dfrac{2}{3}\) của số đó là \(8\) ta lấy \(8\) chia cho \(2\) rồi nhân với \(3\).

Chú ý:  Coi số cam trong rổ là \(1\) đơn vị. Theo đề bài ta có \(\dfrac{2}{3}\) số cam trong rổ là \(8\) quả cam. Do đó, để tìm số cam trong rổ ta có thể lấy \(8\) chia cho \(\dfrac{2}{3}\).

Ta có lời giải như sau:

Số cam trong rổ là:

          \(8:\dfrac{2}{3} = 12\) (quả)

                                         Đáp số: \(12\) quả cam.

Khi làm bài ta có thể làm một trong hai cách đã cho.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.