a) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

\((9 \times 15):3\,\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 \times (15:3\,)\,;\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,(9:3) \times 15\)

Ta có:

            $\begin{array}{l}(9 \times 15):3\, = \,135:3 = 45\\9 \times (15:3\,)\, = 9 \times 5 = 45\\(9:3) \times 15 = 3 \times 15 = 45\end{array}$

Vậy:    \((9 \times 15):3\,\, = \,\,\,9 \times (15:3\,)\,\, = \,\,(9:3) \times 15\).

b) Tính và so sánh giá trị của các biểu thức:

\((7 \times 15):3\,\,\) và \(7 \times (15:3\,)\,\)

Ta có:

            $\begin{array}{l}(7 \times 15):3\, = \,135:3 = 35\\7 \times (15:3\,)\, = 7 \times 5 = 35\end{array}$

Vậy:    \((7 \times 15):3\,\, = \,\,\,7 \times (15:3\,)\,\,\).

Nhận xét: Ta không tính \((7:3) \times 15\) vì \(7\) không chia hết cho \(3\).

Quy tắcKhi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.