Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

                        \(3 \times (7 - 5)\) và \(3 \times 7 - 3 \times 5\)

Ta có:               \(3 \times (7 - 5) = 3 \times 2 = 6\)

                        \(3 \times 7 - 3 \times 5 = 21 - 15 = 6\)

Vậy:                 \(3 \times (7 - 5) = 3 \times 7 - 3 \times 5\)

Khi nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với một số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.