Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Ví dụ 1: \(1324 \times 20 = ?\)

Ta có thể tính như sau:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

\(1324 \times 20 = 26480\)

Ví dụ 2: \(230 \times 70 = ?\)

Ta có thể chuyển thành nhân một số với $100$ như sau:

Ta đặt tính rồi tính như sau:

\(230 \times 70 = 16100\).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.