Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

Bài toán: Tổng của hai số là \(70\). Hiệu của hai số đó là \(10\). Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải

Hai lần số bé là:

   $70 - 10 = 60$

Số bé là: 

   $60:2 = 30$

Số lớn là:

   $30 + 10 = 40$

              Đáp số: Số lớn: $40$ ;

                           Số bé: $30$ .

Nhận xét: 

Cách thứ hai:

Hai lần số lớn là:

   $70 + 10 = 80$

Số lớn là: 

   $80:2 = 40$

Số bé là:

   $40 - 10 = 30$

              Đáp số: Số lớn: $40$ ;

                           Số bé: $30$ .

Nhận xét: 

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách nêu trên.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.