I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Bảng cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$

- Cách làm tính cộng các số trong phạm vi ${\bf{5}}$ và vận dụng vào các tình huống thực tế.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Tính giá trị các phép cộng trong phạm vi \(5\) bằng cách nhẩm lại các phép toán đã học.

Ví dụ: \(1 + 4 = ?\)

Giải: Nhẩm

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là \(5\)

Dạng 2: Viết phép tính cho các hình vẽ.

- Đếm số lượng đồ vật có trong mỗi hình.

- Viết các số và phép tính tương ứng.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải:

Ta có phép tính tương ứng với hình vẽ là:

Dạng 3: Điền yếu tố còn thiếu trong phép cộng.

- Nhẩm lại phép cộng các số có phạm vi \(5\) và điền các số còn thiếu vào ô trống.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

\(3 + ... = 5\)

Giải:

Ta có: \(3 + 2 = 5\) nên số cần điền vào chỗ chấm là \(5\).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.