I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Biết ${\bf{8}}$ thêm một được ${\bf{9}}$ và viết được số ${\bf{9}}$

- Đọc, đếm được từ ${\bf{1}}$  đến ${\bf{9}}$, vị trí của các số trong dãy số.

- So sánh các số trong phạm vi ${\bf{9}}$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đếm số lượng các đồ vật

- Em đếm các số theo thứ tự, số \(8\) thêm một đơn vị sẽ được \(9\)

Dạng 2: Hoàn thành dãy số từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{9}}$

Ghi nhớ thứ tự dãy số \(1;2;3;4;5;6;7;8;9\) và ngược lại.

Dạng 3: So sánh các số từ ${\bf{1}}$ đến ${\bf{9}}$

Theo thứ tự của dãy số ta có: \(1 < 2 < 3 < 4 < 5 < 6 < 7 < 8 < 9\)

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.