Tìm một số hạng trong một tổng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1:Tìm x

- Muốn tìm số hạng chưa biết trong một tổng, ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Ví dụ: \(x + 5 = 10\). Giá trị của \(x\) là bao nhiêu ?

Giải:

\(\begin{array}{l}x + 5 = 10\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 - 5\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,\,\,\,\,5\end{array}\)

Vậy giá trị của \(x\) cần tìm là \(5\)

Dạng 2: Điền số còn thiếu trong bảng

- Muốn tìm tổng thì em cộng các số hạng đã cho.

- Muốn tìm số hạng thì em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Ví dụ: Điền số thích hợp vào các ô trống:

Giải:

Em điền các số vào bảng như sau:

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề bài.

- Tìm cách giải của bài toán: Nếu muốn tìm một số hạng, bộ phận hoặc thành phần còn thiếu thì em lấy tổng thể trừ đi các số hạng đã biết.

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Cả hai người làm được \(16\) sản phẩm. Người thứ nhất làm được \(10\) sản phẩm. Hỏi người thứ hai làm được bao nhiêu sản phẩm ?

Giải:

Người thứ hai làm được số sản phẩm là:

\(16 - 10 = 6\) (sản phẩm)

Đáp số: \(6\) sản phẩm

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.