Các số từ 111 đến 200

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Đếm theo thứ tự , đọc, viết và cách so sánh các số từ \(111\) đến \(200\).

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Đọc và viết số.

- Đọc số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải.

- Từ cách đọc số em viết các chữ số tương ứng với các hàng rồi viết được số.

Ví dụ: Đọc và viết số \(111\)

Dạng 2: So sánh

+ Số có ít chữ số hơn thì có giá trị bé hơn.

+ Số có số chữ số giống nhau thì so sánh các hàng từ trái sang phải.

Ví dụ: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm:

\(121.....112\)

Giải

Hai số đã cho đều là số có ba chữ số và có chữ số hàng trăm giống nhau.

Chữ số hàng chục có \(2>1\) nên \(121 > 112\)

Dấu cần điền vào chỗ chấm là “ > ”.

Dạng 3: Thứ tự các số từ \(111\) đến \(200\).

Ghi nhớ thứ tự các số trong phạm vi từ \(111\) đến \(200\).

Ví dụ: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

\(113;114;.....;116\)

Giải

Ta có: \(113;114;115;116\)

Số cần điền vào chỗ chấm là \(115\).

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.