8 cộng với một số: 8 + 5

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Bảng cộng $8$ với một số.

- Áp dụng vào giải toán đố bằng một phép cộng.

- Trong một phép cộng, nếu đổi vị trí của hai số thì kết quả của phép tính đó không thay đổi.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Thực hiện phép tính

- Đặt tính theo cột dọc, các số cùng hàng được đặt thẳng với nhau.

- Thực hiện phép cộng các số của từng hàng theo thứ tự từ phải sang trái.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính: \(8 + 7\)

Giải:

\(\frac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}8\\7\end{array}}}{{\,\,\,15}}\)

Vậy giá trị cần tìm là \(15\)

Dạng 2: Tính nhẩm

- Tính tổng các số có giá trị bằng \(10\)

- Tính toán với các số còn lại.

Ví dụ: \(8 + 3 + 2\)

Giải:

\(8 + 3 + 2 = 8 + 2 + 3 = 10 + 3 = 13\)

Giá trị cần tìm là \(13\)

Dạng 3: Toán đố

- Đọc và phân tích đề: Xác định các số liệu đã cho, số lượng tăng thêm hay giảm bớt và yêu cầu của bài toán.

- Tìm cách giải: Khi bài toán yêu cầu tìm giá trị “cả hai” hoặc “tất cả” thì em thường dùng phép toán cộng.

- Trình bày lời giải: Viết lời giải, phép tính và đáp số cho bài toán.

- Kiểm tra lời giải của bài toán và kết quả vừa tìm được.

Ví dụ: Một người nông dân nuôi \(8\) con gà mái và \(3\)con gà trống. Hỏi người nông dân đó có tất cả bao nhiêu con gà ?

Giải:

Người nông dân đó có tất cả số con gà là:

\(8 + 3 = 11\) (con)

Đáp số: \(11\) con

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.