I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính

- Đặt tính thẳng hàng.

- Thực hiện phép trừ lần lượt từ phải sang trái, khi hàng đơn vị của số bị trừ không đủ để trừ thì em cần thực hiện phép trừ có nhớ.

Ví dụ: Đặt tính và tính \(51 - 18\)

Giải

\(\dfrac{{ - \begin{array}{*{20}{r}}{51}\\{18}\end{array}}}{{\,\,\,\,\,\,33}}\)

Vậy phép toán đã cho có giá trị bằng \(33\)

Dạng 2: Xây dựng phép toán và tìm kết quả.

- Viết phép tính theo các dữ liệu của đề bài đã cho.

- Thực hiện phép tính để tìm giá trị của kết quả.

Ví dụ: Phép trừ có số bị trừ là \(71\) và số trừ là \(19\). Hiệu của phép toán đó có giá trị là…….

Giải:

Hiệu của hai số là:

\(71 - 19 = 52\)

Số cần điền vào chỗ chấm là \(52\).

Dạng 3: Tìm x

Muốn tìm số hạng chưa biết, em lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Ví dụ: Tìm \(x\), biết: \(x + 34 = 81\)

Giải:

\(\begin{array}{l}x + 34 = 81\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 81 - 34\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = \,\,\,\,\,\,\,45\end{array}\)

Giá trị cần tìm là \(x = 45\)

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.