Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm một số khi biết giá trị phần trăm của số đó

Tìm một số khi biết tỉ số phần trăm của số đó

Ví dụ 1: Số học sinh nam của một trường là \(327\) học sinh và chiếm \(54,5\% \) số học sinh toàn trường. Tính số học sinh của trường đó.

\(54,5\% \) số học sinh toàn trường là \(327\) học sinh.

\(1\% \) số học sinh toàn trường là:

            \(327:54,5 = 6\) (học sinh)

Số học sinh của trường hay \(100\% \) số học sinh toàn trường là:

            \(6 \times 100 = 600\) (học sinh)

Hai bước trên có thể viết gộp thành:

            \(327:54,5 \times 100 = 600\)

   hoặc  \(327 \times 100:54,5 = 600\)

Quy tắc: Muốn tìm một số khi biết \(54,5\% \) của nó là \(327\), ta có thể lấy \(327\) chia cho \(54,4\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy  \(327\) nhân với \(100\) rồi chia cho \(54,5\).

Ví dụ 2: Giá thứ nhất có \(88\) quyển sách.  Số sách ở giá thứ nhất bằng $17,6\% $ số sách ở giá thứ hai. Hỏi giá thứ hai có bao nhiêu quyển sách?

Phương pháp:

Theo đề bài ta có $17,6\% $ số sách ở giá thứ hai là \(88\) quyển sách. Muốn tìm số sách của giá thứ hai ta có thể lấy \(88\) chia cho \(17,6\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy  \(88\) nhân với \(100\) rồi chia cho \(17,6\).

Cách giải:

Giá thứ hai có số quyển sách là:

       \(88:17,6 \times 100 = 500\) (quyển sách)

                                    Đáp số: \(500\) quyển sách.

Ví dụ 3: Kiểm tra sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có $772$ sản phẩm đạt chuẩn, chiếm $96,5\% $ tổng số sản phẩm. Tính số sản phẩm không đạt chuẩn.

Phương pháp:

- Tính tổng số sản phẩm: theo đề bài ta có $96,5\% $ tổng số sản phẩm là $772$ sản phẩm; muốn tìm tổng số sản phẩm ta có thể lấy \(772\) chia cho \(96,5\) rồi nhân với \(100\) hoặc lấy  \(772\) nhân với \(100\) rồi chia cho \(96,5\).

- Tính số sản phẩm không đạt chuẩn ta lấy tổng số sản phẩm trừ đi số sản phẩm đạt chuẩn.

Cách giải:

Tổng số sản phẩm của xưởng may đó là:

            \(772:96,5 \times 100 = 800\) (sản phẩm)

Số sản phẩm không đạt chuẩn của xưởng may đó là:

            \(800 - 772 = 28\) (sản phẩm)

                                    Đáp số: \(28\) sản phẩm.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.