Ôn tập về phép chia

Ôn tập về phép chia

a) Trong phép chia hết

Chú ý: Không có phép chia cho số \(0\).

            \(a:1 = a\)

            \(a:a = 1\) (\(a\) khác \(0\))

            \(0:b = 0\) (\(b\) khác \(0\))

b) Trong phép chia có dư

Chú ý: Số dư phải bé hơn số chia.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.