Giải toán về tỉ số phần trăm: Tỉ số phần trăm liên quan đến mua bán

1. Các công thức cần nhớ

Lưu ý: tiền vốn hay giá vốn, tiền bán hay giá bán … là như nhau, tùy theo cách gọi của từng người.

2. Một số dạng toán thường gặp

Dạng 1:  Bán \(1\)  vật với giá \(A\) đồng thì được lãi $b\% $ so với tiền vốn. Tính tiền vốn của vật đó. (\(A, b\) đã biết).

Phương pháp:

Coi tiền vốn là \(100\% \) thì tiền lãi chiếm $b\% $ so với tiền vốn.

Ta có:  Giá bán = giá vốn + lãi

       \((100 + b)\% \)    \(100\% \)     \(b\% \)

Từ đó ta có  \((100 + b)\% \) tiền vốn là \(A\) đồng. Giải bài toán tìm một số khi biết giá trị phần trăm của nó ta tìm được giá vốn.

Ví dụ 1: Một cửa hàng bán một cái áo với giá $300000$ đồng thì được lãi $25\% $  so với giá vốn. Hỏi giá vốn của cái áo đó là bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Coi giá vốn của cái áo là \(100\% \) thì tiền lãi sẽ chiếm \(25\% \) so với giá vốn.

Ta có:  Giá bán = giá vốn + lãi

            \(125\% \)      \(100\% \)      \(25\% \)

Như vậy \(125\% \) giá vốn của cái áo là $300000$ đồng, muốn tìm giá vốn của cái áo ta lấy \(300000\) chia cho \(125\) nhân với \(100\).

Cách giải:

Coi giá vốn của cái áo là \(100\% \).

Giá bán của cái áo chiếm số phần trăm so với giá vốn là:

            \(100\%  + 25\%  = 125\% \) giá vốn

Giá vốn của cái áo đó là:

            \(300000:125 \times 100 = 250000\) (đồng)

                                                Đáp số: \(250000\) đồng.

Dạng 2: Bán một vật thì được lãi \(A\) đồng. Biết rằng tiền lãi bằng $b\% $ tiền vốn. Tính giá bán của vật đó (A, b đã biết).

Phương pháp:

- Theo đề bài $b\% $ tiền vốn là \(A\) đồng, muốn tìm tiền vốn của vật đó, ta lấy \(A\)chia cho \(b\) rồi nhân với \(100\).

- Tìm giá bán theo công thức:  Giá bán = giá vốn + lãi.

Ví dụ 2:  Một cửa hàng bán \(1\) cái mũ bảo hiểm được lãi $24000$ đồng. Tính giá bán một cái mũ bảo hiểm, biết rằng tiền lãi bằng $20\% $  tiền vốn.

Cách giải:

Tiền vốn của cái mũ bảo hiểm đó là:

            \(24000:20 \times 100 = 120000\) (đồng)

Giá bán của cái mũ bảo hiểm đó là:

            \(120000 + 24000 = 144000\) (đồng)

                                    Đáp số: \(144000\) đồng.

Dạng 3: Biết giá vốn của \(1\) vật là \(A\) đồng . Tính giá bán để được lãi $b\% $ giá bán.

Phương pháp:

- Coi giá bán của vật là \(100\% \) thì tiền lãi sẽ chiếm \(b\% \) so với giá bán.

Ta có:  Giá bán   =  giá vốn   +    lãi

            \(100\% \)      \((100 - b)\% \)      \(b\% \)

Như vậy \((100 - b)\% \) giá bán của vật đó là \(A\) đồng, muốn tìm giá bán của cái áo ta lấy \(A\) chia cho \(100 - b\) rồi nhân với \(100\).

Ví dụ 3: Giá vốn của \(1\) cái tủ lạnh là $3630000$ đồng. Hỏi phải bán với giá bao nhiêu tiền một cái quạt để được lãi $12\% $ giá bán?

Cách giải:

Coi giá bán của cái tủ lạnh là \(100\% \).

Giá vốn của cái tủ lạnh chiếm số phần trăm so với giá bán là:

            \(100\%  - 12\%  = 88\% \) giá bán

Để được lãi $12\% $ giá bán thì phải bán cái tủ lạnh đó với giá là:

            \(3630000:88 \times 100 = 4125000\) (đồng)

                                                Đáp số: \(4125000\) đồng

Dạng 4: Bán một thứ hàng hóa được lãi $a\% $ so với giá bán thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn? (\(a\) đã biết)

Phương pháp giải:

Coi giá bán là \(100\% \) thì tiền lãi sẽ chiếm \(a\% \)giá bán.

Ta có:  Giá bán = giá vốn + lãi

            \(100\% \)      \((100 - a)\% \)      \(a\% \)

 Vậy giá vốn sẽ chiếm \((100 - a)\% \) giá bán.

Muốn biết được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn ta tìm tỉ số phần trăm giữa \(a\) và \(100 - a\).

Ví dụ 4: Một người bán một hàng hóa được lãi $20\% $ so với giá bán thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?

Cách giải:

Coi giá bán là \(100\% \).

Giá vốn chiếm số phần trăm so với giá bán là:

            \(100\%  - 20\%  = 80\% \)

Tiền lãi chiếm số phần trăm so với giá vốn là:

            \(20:80 = 0,25 = 25\% \)

                                    Đáp số: \(25\% \)

Lưu ý: Bài toán bán một thứ hàng hóa được lãi $a\% $ so với giá vốn thì được lãi bao nhiêu phần trăm so với giá bán (\(a\) đã biết) được giải tương tự. Ta coi giá vốn là \(100\% \) rồi biểu diễn giá bán theo giá vốn và lãi.

Chú ý: Cần chú ý đọc kĩ đề bài và xác định hợp lý giá bán hay giá vốn là \(100\% \). Đề bài cho tiền lãi chiếm \(b\% \) so với tiền vốn thì ta sẽ coi tiến vốn là \(100\% \), từ đó tính tiền bán theo tiền vốn và lãi. Còn nếu đề bài cho tiền lãi chiếm \(b\% \) so với tiền bán thì ta sẽ coi tiến bán là \(100\% \), từ đó tính tiền vốn theo tiền bán và lãi.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.