Giải toán về tỉ số phần trăm: Tìm giá trị phần trăm của một số

Tìm tỉ số phần trăm của một số

Ví dụ 1: Một trường tiểu học có \(600\) học sinh, trong đó số học sinh nam chiếm \(54,5\% \). Tính số học sinh nam của trường đó.

Có thể hiểu \(100\% \) số học sinh toàn trường là tất cả số học sinh của trường, ở đây \(100\% \) số học sinh toàn trường là \(600\) học sinh. Ta có:

\(1\% \) số học sinh toàn trường là:

            \(600:100 = 6\) (học sinh)

Số học sinh nam hay \(54,5\% \) số học sinh toàn trường là:

            \(6 \times 54,5 = 327\) (học sinh)

Hai bước trên có thể viết gộp thành:

            \(600:100 \times 54,5 = 327\)

  hoặc  \(600 \times 54,5:100 = 327\)

Nhận xét: Muốn tìm \(54,5\% \) của \(600\) ta có thể lấy \(600\) chia cho \(100\) rồi nhân với \(54,5\) hoặc lấy  \(600\) nhân với \(54,5\) rồi chia cho \(100\).

Quy tắc: Muốn tìm \(a\,\% \) của \(B\) ta có thể lấy \(B\) chia cho \(100\) rồi nhân với \(a\) hoặc lấy  \(B\) nhân với \(a\) rồi chia cho \(100\).

Ví dụ 2: Một cửa hàng có \(250m\) vải. Buổi sáng cửa hàng bán được \(12\% \) số vải đó. Hỏi buổi sáng cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải?

Phương pháp:

Tìm số mét vải bán buổi sáng tức là tìm \(12\% \) của \(250m\). Muốn tìm \(12\% \) của \(250m\) ta có thể lấy \(250\) chia cho \(100\) rồi nhân với \(12\) hoặc lấy  \(250\) nhân với \(12\) rồi chia cho \(100\), sau đó viết thêm đơn vị mét vào kết quả.

Cách giải

Buổi sáng cửa hàng bán được số mét vải là:

            \(250:100 \times 12 = 30(m)\)

                                    Đáp số: \(30m\).

Ví dụ 3: Lớp 5B có \(35\) học sinh, trong đó số học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm $80\% $, còn lại là số học sinh xếp loại học lực khá. Hỏi lớp 5B có bao nhiêu học sinh xếp loại học lực khá?

Phương pháp:

- Tìm số học sinh xếp loại học lực giỏi của lớp 5B, tức là tìm $80\% $ của \(35\) học sinh. Muốn tìm  $80\% $ của \(35\) học sinh có thể lấy \(35\) chia cho \(100\) rồi nhân với \(80\) hoặc lấy  \(35\) nhân với \(80\) rồi chia cho \(100\), sau đó viết thêm đơn vị là học sinh vào kết quả.

- Tìm số học sinh xếp loại học lực khá của lớp 5B, lấy số học sinh cả lớp trừ đi số học sinh xếp loại học lực giỏi của lớp 5B.

Cách giải:

Lớp 5B có số học sinh xếp loại học lực giỏi là:

            \(35:100 \times 80 = 28\) (học sinh)

Lớp 5B có số học sinh xếp loại học lực khá là:

            \(35 - 28 = 7\) (học sinh)

                                    Đáp số: \(7\) học sinh.

Lưu ý: Số học sinh xếp loại học lực giỏi chiếm $80\% $ số học sinh cả lớp nên số học sinh xếp loại học lực khác chiếm \(100\%  - 80\%  = 20\% \) số học sinh cả lớp. Ta có thể số học sinh xếp loại học lực khá của lớp 5B bằng cách tìm \(20\% \) của \(35\) học sinh.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.