Bài toán 1: Một ô tô đi trong \(2\) giờ với vận tốc \(42\) km/giờ. Tính quãng đường đi được của ô tô.

Giải:

Quãng đường ô tô đi được trong \(2\) giờ là:

            \(42 \times 2 = 84\,(km)\)

                                    Đáp số: \(84km\)

Nhận xét: Để tính quãng đường ô tô đi được ta lấy quãng đường ô tô đi được trong \(1\)  giờ hay vận tốc của ô tô nhân với thời gian.

1. Cách tính quãng đường

Gọi vận tốc là \(v\), quãng đường là \(s\), thời gian là \(t\), ta có:

                                    \(s = v \times t\)

Lưu ý:

- Đơn vị của quãng đường sẽ tương ứng với đơn vị của vận tốc và thời gian, ví dụ vận tốc có đơn vị đo là km/giờ, thời gian có đơn vị là giờ thì quãng đường có đơn vị là km; …

- Đơn vị của vận tốc và thời gian phải tương ứng với nhau thì mới thực hiện phép tính nhân để tìm quãng đường, ví dụ vận tốc có đơn vị là km/giờ, thời gian có đơn vị là phút thì ta phải đổi thời gian từ đơn vị phút sang đơn vị là giờ rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

Ví dụ 1: Một người đi xe đạp trong \(3\) giờ với vận tốc \(15\) km/giờ. Tính quãng đường đi được của người đi xe đạp.

Phương pháp: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian..

Cách giải:

Quãng đường đi được của người đi xe đạp là:

            \(15 \times 3 = 45\,(km)\)

                                    Đáp số: \(45km\).

Ví dụ 2: Một ca nô đi với vận tốc \(16\) km/giờ. Tính quãng đường đi được của ca nô trong \(2\) giờ \(15\) phút.

Phương pháp: Vận tốc có đơn vị km/giờ nên thời gian cũng phải có thời gian tương ứng là giờ. Do đó ta đổi thời gian sang đơn vị là giờ, sau đó để tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Cách giải:

Đổi \(2\) giờ \(15\) phút \( = \,\,2,25\) giờ

Quãng đường ca nô đó đã đi được là:

            \(16 \times 2,25 = 36\,(km)\)

                                    Đáp số: \(36km\).

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tìm quãng đường khi biết vận tốc và thời gian

Phương pháp: Muốn tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Lưu ý: Các đơn vị của vận tốc, quãng đường và thời gian phải tương ứng với nhau, nếu chưa tương ứng thì phải đổi để tương ứng với nhau rồi mới áp dụng quy tắc để tính quãng đường.

Dạng 2: Tìm quãng đường khi biết vận tốc, thời gian xuất phát, thời gian đến, thời gian nghỉ (nếu có)

Phương pháp:

- Tìm thời gian đi = thời gian đến  – thời gian khởi hành – thời gian nghỉ (nếu có).

- Tính quãng đường ta lấy vận tốc nhân với thời gian.

Dạng 3: So sánh quãng đường khi biết vận tốc và thời gian

Phương pháp: Áp dụng quy tắc để tính quãng đường đi được của từng vật rồi so sánh kết quả với nhau.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.