Các số có bốn chữ số. Số 10 000

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Các số có \(4\) chữ số gồm các hàng: Nghìn, trăm, chục, đơn vị.

- Đọc và viết số có bốn chữ số.

- Thứ tự các số có bốn chữ số.

- Phân tích số có $4$ chữ số thành tổng các hàng.

- Số ${\bf{10}}{\rm{ }}{\bf{000}}$ đọc là mười nghìn hoặc một vạn.

Ví dụ:

Số gồm ${\bf{1}}$ nghìn, ${\bf{3}}$ trăm, ${\bf{2}}$ chục, ${\bf{4}}$ đơn vị.

- Viết là: $1324$.

- Đọc là: Một nghìn ba trăm hai mươi tư.

- Viết số thành tổng: $1324 = 1000 + 300 + 20 + 4$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Viết số

- Cho các chữ số trong mỗi hàng nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu viết thành số.

- Cách làm:

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng nghìn, hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị.

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số \(0\).

Dạng 2: Đọc số

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng nghìn về hàng đơn vị.

Ví dụ: Viết vào chỗ trống để hoàn thành bảng sau:

Giải:

Dạng 3: Điền số theo thứ tự.

- Các số liên tiếp cách nhau một đơn vị.

-Số liền trước và liền sau của một số thì lần lượt kém hoặc hơn số đó một đơn vị.

- Các số tròn nghìn, tròn trăm hoặc tròn chục liên tiếp lần lượt hơn kém nhau một nghìn, một trăm hoặc $10$ đơn vị.

Dạng 4: Viết số thành tổng.

Phân tích số có ${\bf{4}}$ chữ số đã cho thành tổng các số nghìn, trăm, chục và đơn vị.

Dạng 5: Các số đặc biệt.

-Số lớn nhất có $4$ chữ số là $9999$

- Số bé nhất có $4$ chữ số là: $1000$

- Số chẵn lớn nhất có $4$ chữ số là: $9998$

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.