I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Một năm có ${\bf{12}}$ tháng: Từ tháng ${\bf{1}}$ đến tháng ${\bf{12}}$.

- Số ngày trong từng tháng là:

Ví dụ: Lịch năm $2018$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Số ngày trong một tháng.

- Ghi nhớ kiến thức về số ngày của mỗi tháng.

- Em có thể dùng nắm tay của mình để nhẩm nhanh số ngày của mỗi tháng:

Dạng 2: Tìm ngày tháng cho trước là ngày thứ mấy trong tuần?

- Một tuần có $7$ ngày.

- Giải bằng cách đếm các nhóm $7$ hoặc nhìn trên lịch để biết ngày cho trước là thứ mấy trong tuần.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.