Đường thẳng đi qua hai điểm

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Điều kiện xác định một đường thẳng

2. Ba cách đặt tên đường thẳng

a. Dùng hai chữ cái in hoa, ví dụ đường thẳng \(AB\)

b. Dùng một chữ cái in thường, ví dụ đường thẳng \(a\)

c. Dùng hai chữ cái in thường, ví dụ đường thẳng \(xy\)

3. Vị trí của hai đường thẳng

- Chú ý:

+ Hai đường thẳng không trùng nhau còn được gọi là hai đường thẳng phân biệt.

+ Khi có nhiều đường thẳng cắt nhau tại 1 điểm ta nói chúng đồng quy tại điểm đó.

 + Khi có nhiều đường thẳng nhưng trong đó không có hai đường thẳng nào song song và không có ba đường thẳng nào đồng quy, ta nói các đường thẳng này đôi một cắt nhau hoặc cắt nhau từng đôi một.

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Xác định đường thẳng đi qua hai điểm

Phương pháp:

Ta sử dụng các kiến thức

+ Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt

+ Khi ta nói hai đường thẳng mà không nói gì them thì hai đường thẳng đó là hai đường thẳng phân biệt

Dạng 2: Xác định giao điểm của hai đường thẳng

Phương pháp:

Hai đường thẳng chỉ có $1$ điểm chung - điểm chung đó gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó

Dạng 3: Đếm số đường thẳng

Phương pháp:

Với \(n\) điểm cho trước \(\left( {n \in N;n \ge 2} \right)\) trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng, thì số đường thẳng vẽ được là \(\dfrac{{n\left( {n - 1} \right)}}{2}\)

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.