Ôn tập chương 2: Số nguyên

1. Tập hợp các số nguyên

a. Định nghĩa

- Tập hợp: $\left\{ {...; - 3; - 2; - 1;0;1;2;3;...} \right\}$ gồm các số nguyên âm, số $0$ và các số nguyên dương là tập hợp các số nguyên. Kí hiệu là $Z.$

- Số \(0\) không phải là số nguyên dương cũng không phải số nguyên âm.

b. Trục số

+ Trên trục số: Điểm \(0\) được gọi là điểm gốc của trục số. Chiều từ trái sang phải gọi là chiều dương (thường được đánh dấu bằng mũi tên), chiều từ phải sang trái gọi là chiều âm của trục số.

+ Điểm biểu diễn số nguyên \(a\) trên trục số gọi là điểm \(a.\)

c. Số đối

+ Các điểm \(1\) và \( - 1;\,2\) và \( - 2;3\) và \( - 3;...\) cách đều điểm \(0\) và nằm về hai phía điểm \(0\) trên trục số nên các số đối nhau là: $1$  và $ - 1;2$ và -$2;a$  và $ - a;...$

+ Số đối của số \(0\) là số \(0.\)

e. So sánh hai số nguyên

- So sánh hai số nguyên $a$  và $b:$  $a < b$ khi và chỉ khi điểm $a$ nằm bên trái điểm $b$  trên trục số.

+ Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số $0.$

+ Mọi số nguyên âm đều  nhỏ hơn số $0.$

+ Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kì số nguyên dương nào.

Nhận xét:

Số nguyên \(b\) gọi là số liền sau của số nguyên \(a\) nếu $a < b$ và không có số nguyên nào nằm giữa \(a\) và \(b\) (lớn hơn \(a\) và nhỏ hơn \(b\)). Khi đó ta cũng nói \(a\) là số liền trước của \(b.\)

2. Giá trị tuyệt đối của số nguyên

3. Cộng hai số nguyên cùng dấu

4. Cộng hai số nguyên khác dấu

5. Tính cất của phép cộng các số nguyên

+ Tính chất giao hoán : $a + b = b + a$

+ Tính chất kết hợp : $\left( {a + b} \right) + c = a + \left( {b + c} \right)$

+ Cộng với số $0$  : $a + 0 = 0 + a = a$

+ Cộng với số đối : $a + \left( { - a} \right) = 0$

+ Tính chất phân phối : $a.\left( {b + c} \right) = a.b + a.c$

6. Phép trừ hai số nguyên

7. Qui tắc dấu ngoặc

a. Qui tắc phá ngoặc

Tổng đại số

Tổng đại số: là một dãy các phép tính cộng, trừ các số nguyên.

Qui tắc hình thành dấu ngoặc

Chú ý: Trong một tổng đại số ta có thể thay đổi vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

\(a - b - c =  - b + a - c =  - b - c + a\)

8. Qui tắc chuyển vế

9. Qui tắc nhân hai số nguyên khác dấu

10. Qui tắc nhân hai số nguyên cùng dấu

Nhận xét: Tích của hai số nguyên âm là một số nguyên dương

11. Tính chất của phép nhân

Giao hoán: $a.b = b.a$

Kết hợp: $\left( {a.b} \right).c = a.\left( {b.c} \right)$

Nhân với số $1:$  $a.1 = 1.a = a$

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: $a.\left( {b + c} \right) = ab + ac$

Tính chất trên cũng đúng đối với phép trừ: $a\left( {b - c} \right) = ab - ac$

Chú ý:

+ Nhờ tính chất kết hợp ta có tích của ba, bốn, năm… số nguyên.

+ Khi thực hiện phép nhân nhiều số nguyên, ta có thể dựa vào các tính chất giao hoán và kết hợp để thay đổi vị trí giữa các thừa số, đặt dấu ngoặc để nhóm các thừa số thích hợp.

+ Tích của \(n\) số nguyên \(a\) là lũy thừa bậc \(n\) của số nguyên $a.$

12. Bội và ước của một số nguyên

- Cho $a,b \in Z$ và $b \ne 0.$ Nếu có số nguyên $q$ sao cho $a = bq$  thì ta nói $a$  chia hết cho $b.$  Ta còn nói $a$  là bội của $b$  và $b$  là ước của $a.$

Chú ý:

+ Số $0$ là bội của mọi số nguyên khác $0.$

+ Số $0$ không phải là ước của bất kì số nguyên nào.

+ Các số $1$  và $ - 1$ là ước của mọi số nguyên.

Tính chất:     

+ Nếu $a$ chia hết cho $b$ và $b$ chia hết cho $c$ thì $a$ cũng chia hết cho $c.$

\(a \vdots b\) và \(b \vdots c \Rightarrow a \vdots c\)

+ Nếu $a$  chia hết cho $b$ thì bội của $a$ cũng chia hết cho $b.$

\(a \vdots b\)\( \Rightarrow a.m \vdots b\,\left( {m \in \mathbb{Z}} \right)\)

+ Nếu hai số $a,b$ chia hết cho $c$ thì tổng và hiệu của chúng cũng chia hết cho $c.$

\(a \vdots b\) và \(b \vdots c \Rightarrow \left( {a + b} \right) \vdots c\)  và \(\left( {a - b} \right) \vdots c\)

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.