Khi nào thì góc xOy+góc yOz bằng góc xOz?

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Khi nào thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) ?

2. Hai góc kề nhau, phụ nhau, kề bù

a) Hai góc kề nhau

Hai góc \(\widehat {zOy}\)  và \(\widehat {yOz}\) là hai góc kề nhau vì có cạnh \(Oy\) chung và hai cạnh \(Oz;Ox\) nằm trên hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ là đường thẳng chứa tia \(Oy.\)

b) Hai góc phụ nhau

Ví dụ:

Nếu \(\widehat A = 30^\circ \) và \(\widehat B = 60^\circ \) thì  \(\widehat A\)  và \(\widehat B\) là hai góc phụ nhau (vì \(\widehat A + \widehat B = 90^\circ \))

c) Hai góc bù nhau

d) Hai góc kề bù

Hai góc \(\widehat {xOy}\)  và \(\widehat {yOz}\)  trên hình vẽ là hai góc kề bù vì có cạnh \(Oy\) chung và hai cạnh \(Ox\) và \(Oz\) là hai tia đối nhau.

3. Chú ý

+ Với bất kì số m nào,  $0 \le m \le {180^0}$, trên nửa mặt phẳng có bờ là đường thẳng chứa tia \(Ox\)  bao giờ cũng vẽ được một và chỉ một tia \(Oy\)  sao cho $\widehat {xOy} = m$(độ).

+ Nếu có các tia \(Oy;Oz\)  thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\)  và $\widehat {xOy} < \widehat {xOz}$ thì tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz.\)

+ Hai góc cùng phụ (hoặc cùng bù) với một góc thứ ba thì bằng nhau

II. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính số đo góc

Phương pháp:

Nếu tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oy\) thì \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\).

Dạng 2: Xác định hai góc phụ nhau, bù nhau

Phương pháp:

- Hai góc phụ nhau là hai góc có tổng số đo bằng \(90^\circ \) .

- Hai góc bù nhau là hai góc có tổng số đo bằng \(180^\circ \) .

Dạng 3: Xác định một tia có nằm giữa hai tia còn lại hay không?

Phương pháp:

+ Nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} = \widehat {xOz}\) thì tia \(Oy\) nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz.\)

+ Nếu \(\widehat {xOy} + \widehat {yOz} \ne \widehat {xOz}\) thì tia \(Oy\) không nằm giữa hai tia \(Ox\) và \(Oz.\)

+ Nếu có các tia \(Oy;Oz\)  thuộc cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia \(Ox\)  và $\widehat {xOy} < \widehat {xOz}$ thì tia \(Oy\)  nằm giữa hai tia \(Ox\)  và \(Oz.\)

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.