Tia phân giác của một góc

1. Các kiến thức cần nhớ

Tia phân giác của một góc

Từ định nghĩa ta suy ra

+ Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy}$ và tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy.$

Hoặc Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\widehat {xOz} + \widehat {zOy} = \widehat {xOy}\\\widehat {xOz} = \widehat {zOy}\end{array} \right.$

Hoặc Tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ $ \Leftrightarrow \widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \dfrac{1}{2}\widehat {xOy}.$

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính số đo góc

Phương pháp:

Ta sử dụng

Nếu tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ thì $\widehat {xOz} = \widehat {zOy} = \dfrac{1}{2}\widehat {xOy}$.

Dạng 2: Chứng tỏ một tia là tia phân giác của một góc

Phương pháp:

Để chứng tỏ tia $Oz$ là tia phân giác của $\widehat {xOy}$ ta cần hai điều kiện:

+ Tia $Oz$ nằm giữa hai tia $Ox;Oy$

+ $\widehat {xOz} = \widehat {zOy}$

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.