Diện tích hình chữ nhật

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

Hình chữ nhật ABCD có:

$4 \times 3 = 12\,$(ô vuông)

Diện tích của mỗi ô vuông là $1\,c{m^2}$

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

$4 \times 3 = 12\,\left( {c{m^2}} \right)$

Ví dụ: Tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều dài $9\,cm$ và chiều rộng $4\,cm$.

Bài giải

Diện tích của hình chữ nhật đó là:

$9 \times 4 = 36\left( {c{m^2}} \right)$

Đáp số: $36\,c{m^2}$

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Tính diện tích của hình chữ nhật.

- Tìm chiều dài và chiều rộng.

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo)

Dạng 2: Tính diện tích của các hình gồm nhiều hình chữ nhật.

- Xác định hình đã cho gồm các hình chữ nhật nhỏ hơn nào.

- Tìm diện tích của các hình chữ nhật nhỏ.

- Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình chữ nhật nhỏ hơn vừa tìm được.

Dạng 3: Tìm chiều dài hoặc chiều rộng khi biết diện tích và một cạnh.

- Muốn tìm độ dài của cạnh còn thiếu ta lấy diện tích chia cho độ dài cạnh đã biết.

Ví dụ: Một hình chữ nhật có diện tích là \(15c{m^2}\). Tìm chiều rộng của hình chữ nhật đó biết chiều dài là \(5cm\).

Giải:

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

\(15:5 = 3\left( {cm} \right)\)

Đáp số: \(3cm\)

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.