Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

- Điểm ở giữa: Điểm nằm giữa hai điểm thẳng hàng.

- Trung điểm của đoạn thẳng: Là điểm nằm chính giữa của hai điểm thẳng hàng.

Ví dụ:

+ Điểm ở giữa:

A, O, B là ba điểm thẳng hàng, O là điểm ở giữa hai điểm A và B.

+ Trung điểm của đoạn thẳng:

- M là điểm nằm giữa hai điểm A và B.

- Độ dài đoạn thẳng AM bằng độ dài đoạn thẳng MB: \(AM = MB = 4 cm\).

M được gọi là trung điểm của đoạn thẳng AB.

II. CÁC DẠNG TOÁN

Dạng 1: Xác định điểm nằm giữa hai điểm.

- Kiểm tra ba điểm có thẳng hàng hay không?

- Xác định điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

Dạng 2: Xác định trung điểm của một đoạn thẳng.

- Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay chưa?

- Kiểm tra độ dài các đoạn thẳng có bằng nhau hay không.

Dạng 3: Tìm độ dài các đoạn thẳng liên quan đến trung điểm.

Khi M là trung điểm của AB thì AM = MB

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.