1. Phép chiếu song song

Cho mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$và một đường thẳng $\Delta $ cắt $\left( \alpha  \right)$. Với mỗi điểm $M$ trong không gian, đường thẳng đi qua $M$ và song song với $\Delta $ cắt $\left( \alpha  \right)$ tại điểm $M'$ xác định.

Điểm $M'$ được gọi là hình chiếu song song của điểm $M$ trên mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ theo phương $\Delta $.

Mặt phẳng $\left( \alpha  \right)$ được gọi là mặt phẳng chiếu, phương của $\Delta $ gọi là phương chiếu.

Phép đặt tương ứng mỗi điểm $M$ với hình chiếu $M'$ của nó trên $\left( \alpha  \right)$ được gọi là phép chiếu song song lên $\left( \alpha  \right)$ theo phương $\Delta $.

2. Tính chất của phép chiếu song song

3. Hình biểu diễn của một số hình không gian trên mặt phẳng

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.