Cộng, trừ các số hữu tỉ

I. Các kiến thức cần nhớ

1. Qui tắc cộng-trừ số hữu tỉ

Ta có thể cộng, trừ hai số hữu tỉ $x,y$ bằng cách viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi áp dụng quy tắc cộng, trừ phân số.

Với $x = \dfrac{a}{m};\,y = \dfrac{b}{m}\,\left( {a,b,m \in \mathbb{Z},\,m > 0} \right)$ ta có:

\(\begin{array}{l}x + y = \dfrac{a}{m} + \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a + b}}{m}\\x - y = \dfrac{a}{m} - \dfrac{b}{m} = \dfrac{{a - b}}{m}\end{array}\)

2. Tính chất

Phép cộng số hữu tỉ có các tính chất của phép cộng phân số:

3. Qui tắc “chuyển vế”

Khi chuyển vế một số hạng từ vế này sang vế kia của một đẳng thức, ta phải đổi dấu số hạng đó.

Với mọi \(x,\,y,\,z \in \mathbb{Q}:\)\(x + y = z \Leftrightarrow x = z - y\).

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Thực hiện phép tính

Phương pháp:

Dùng các qui tắc cộng trừ và các tính chất để tính toán.

Dạng 2: Tìm x

Phương pháp:

Thực hiện tìm \(x\) bằng các mối quan hệ giữa số bị trừ, số trừ và hiệu hoặc số bị chia, số chia và thương….

Đồng thời dùng qui tắc chuyển vế để tìm \(x.\)

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.