Khái niệm về biểu thức đại số

1. Các kiến thức cần nhớ

Trong toán học, vật lí,… ta thường gặp các biểu thức mà trong đó ngoài các số, các kí hiệu phép toán cộng, trừ, nhân, chia, nâng lên lũy thừa, còn có cả các chữ (đại diện cho các số). Người ta gọi những biểu thức như vậy là biểu thức đại số.

Trong biểu thức đại số

+ Những chữ đại diện cho một số tùy ý gọi là biến số

+ Những chữ đại diện cho một số xác định gọi là hằng số

Ví dụ:

Biểu thức đại số biểu thị trung bình cộng của hai số $a$  và $b$ là: \(\dfrac{{a + b}}{2}\)

Biểu thức đại số biểu thị lập phương của tổng hai số $a$  và $b$  là: \({\left( {a + b} \right)^3}\)

2. Các dạng toán thường gặp

Dạng 1: Viết các biểu thức đại số theo các mệnh đề hoặc bài toán cho trước

Phương pháp:

Dùng các chữ, các số và các phép toán để diễn đạt các mệnh đề phát biểu bằng lời hoặc các dữ kiện bài toán.

Dạng 2: Bài toán dẫn đến việc viết biểu thức đại số

Phương pháp:

Căn cứ cào nội dung bài toán, viết biểu thức đại số theo yêu cầu đề bài.

Đồng ý sử dụng cookie

Chúng tôi sử dụng cookie để cá nhân hóa và cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi cũng như để cung cấp cho bạn các quảng cáo có liên quan. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.

Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào 'Tìm hiểu thêm' để kiểm tra các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi.